Privacybeleid

Privacyverklaring Maroef

Hondenschool Maroef kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Hondenschool Maroef en /of dat je deze zelf bij het invullen van een contact formulier op de website van hondenschool Maroef verstrekt.

Hondenschool Maroef kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor en achternaam
  • Adres gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • Naam (namen) van de hond (honden)
  • Hondenras(sen)
  • Leeftijd van de hond(en)

Waarom Maroef gegevens nodig heeft.
Hondenschool Maroef verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te nemen, als je daarom verzoekt , en’/ of om je schriftelijk per mail/ app te kunnen benaderen indien je onverhoopt telefonisch niet bereikt kan worden.
Daarnaast kan hondenschool Maroef je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van van een met je gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang Maroef je gegevens bewaart
Hondenschool Maroef bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een maand bewaard, indien er geen overeenkomst met je tot stand is gekomen. Is er wel een overeenkomst dan worden de gegevens verwijdert zodra je geen klant meer bent van Maroef.

Delen van persoonsgegevens met derden
Hondenschool Maroef verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Mailprovider Outlook
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Outlook. Hiervoor hebben wij een mailadres nodig en een naam + achternaam om onze mailen te adresseren. Soms worden er meer gegevens via de mail verstuurd, dit is bijvoorbeeld ter bevestiging van een bestelling of het nalopen of gegevens correct zijn. Wij versturen per mail geen gegevens die niet relevant zijn voor onze dienstverlening. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Wij verwijderen zelf gegevens na 6 maanden wanneer er geen lopend contact meer is. Outlook heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.
Bekijk hier het Privacy Beleid van Outlook: Privacystatement Microsoft.

Whatsapp
Voor het contact opnemen over vragen en adviezen nemen wij regelmatig via Whatsapp contact op. Ook kunnen cursisten via Whatsapp contact opnemen wanneer zij vragen hebben over het gedrag van hun hond. Bekijk hier het Privacy Beleid van Whatsapp: Privacy policy Whatsapp.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door hondenschool Maroef en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar m.vanbaars@ziggo.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek Hondenschool Maroef wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hondenschool Maroef neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met m.vanbaars@ziggo.nl.